Toiminta ja tavoitteet

Suomen kupparit ry perustettiin Kouvolassa 20.01.1996.

Nimi muutettiin Patentti ja rekisterihallitukseen 15.10.2008 ja kotipaikaksi merkittiin Turku ja toimialueeksi koko Suomi.

Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on mm. kehittää perinteisen kansanparannuksen, kuppauksen arvostusta ja tietoisuutta terveydenhoitona nykyajan Suomessa ja olla Saunaterapiaa ja  kuppausta tekevien ammattilaisten yhteisenä yhdistyksenä ja pitää toiminta nykypäivän vaatimusten tasolla, huomioiden muut yhdistykset ja yhteistyökumppanit.

Saunaterapia M+M ay kouluttajat Mervi Hongisto ja Merja Pihlajamäki ovat Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry:n hyväksymät kouluttajat.

Yhdistyksen säännöt:

Suomen kupparit ja Saunaterapeutit ry:n säännöt
1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimenä on Suomen kupparit ja Saunaterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Turun kaupunki ja toimialue on koko Suomi.
2. § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kuppauksen ja Saunaterapian alalla toimivien
ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä
sekä tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo
jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.
Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan
saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.
3. § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kuppausta ja Saunaterapiaa harjoittava tai muutoin
asiaa läheisesti harrastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi kutsua erityisesti ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsen
on vapautettu jäsenmaksusta.
4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa ja yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5. § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksu suuruudesta päättää vuosikokous.
6. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kolme (3) mutta enintään kahdeksan (8) jäsentä.
7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.
Puheenjohtaja Mervi Hongisto,
Varapuheenjohtaja Maija Koivisto,
Sihteeri Elina Ängeslevä,
Taloudenhoitaja Merja Pihlajamäki,
8. § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.
9. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää yhden (1) varsinaisen vuosikokouksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä,
hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjeitse vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta.
11. § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi,
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.